Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. O sklepie internetowym www.firaneczki.com.pl
 3. Regulamin
 4. Składanie zamówień
 5. Realizacja zamówień
 6. Prawo do odstąpienia od umowy
 7. Gwarancja , Rękojmia
 8. Reklamacje
 9. Dane osobowe
 10. Prawa autorskie
 11. Formularze
 1. Postanowienia ogólne:

  1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem www.firaneczki.com.pl.
  3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 2. O sklepie internetowym www.firaneczki.com.pl

  Właścicielem sklepu internetowego www.firaneczki.com.pl jest firma 'DaReni Renata Szulc'. Szczegółowe dane firmy są podane tutaj

Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

UWAGA do każdej wysłanej paczki dodawany jest paragon  ( lub faktura VAT). Paragon  jest  w wewnątrz  paczki.

Uwaga nasza firma nie przyjmuje przesyłek na nasz koszt i za pobraniem.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

www.firaneczki.com.pl

ul. Komandosów 10

94-233 łódź

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.firaneczki.com.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

firaneczki.com.pl

komandosów 10

94-233 łódź
e-mail: dareni@firaneczki.com.pl
telefon: 42 6111474  lub 501 249 387

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.firaneczki.com.pl

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.firaneczki.com.pl

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.firaneczki.com.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający:

P.P.H.U. DaReni Renata Szulc
ul. komandosów 10
94-233 łódź
NIP: 7271397970, REGON: 100430478,
KONTO BANKOWE: 07 1140 2004 0000 3102 4939 1650

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalności przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu firaneczki.com.pl należy je wszystkie wyłączyć.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i Płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Wszystkie sprzedawane towary staramy się Państwu dostarczyć jak najszybciej. Firany zarówno gotowe jak i wymagające szycia są wysyłane w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty, lub od zamówienia jeżeli ma być płatność przy odbiorze. W okresie wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia ze względu na czas urlopowy czas realizacji może wynieść 10 dni roboczych. W okresie przedświątecznym termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni ( okres przed świętami od 15 listopada do 24 grudnia oraz od 10 Marca do 30 kwietnia )..

Realizacja zamówień
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.


§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem -http://www.firaneczki.com.pl/webpage/formularze.html lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

    Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. Zwrotom nie podlegają firany i zasłony szyte na wymiar klienta, inny niż dostępny w ofercie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Zwrotom nie podlegają również firany uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie wyprodukowane według specyfikacji konsumenta.


§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

    W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b. żądać usunięcia wady.

    Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
    Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
    Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
    Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
    W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
    W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
    W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
    Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
    Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
    Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
    Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.dareni.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.firaneczki.com.pl/webpage/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.UWAGA do każdej wysłanej paczki dodawany jest paragon  ( lub faktura VAT ). Paragon  jest   w  paczce w foliowej koszulce. Do odsyłanego towaru proszę dodać paragon. Uwaga nasza firma nie przyjmuje przesyłek na nasz koszt i za pobraniem.

 

I. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.
3. Zamówienia produktów niestandardowych, tzn. o wymiarach lub/i kolorach innych niż dostępne na stronie oraz szytych na zamówienie klienta powinny być składać poprzez koszyk, wszystkie dodatkowe informacje należy wpisać w komentarzu do zamówienia.
4. Nasza firma może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W szczególności wysłania towaru płatnego przy odbiorze jeżeli nie możemy potwierdzić takiego zamówienia u klienta.
5. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli klient w trakcie realizacji zamówienia przesyła kilkakrotnie dodatkowe zmiany do tego zamówienia.
6. Szycie firan na inny wymiar niż na stronie internetowej lub w innym kolorze niż proponowany tylko po wpłacie na konto zaliczki 50 % lub całej wartości zamówienia.II. WARUNKI DOSTAWY
Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru e-mailem.
Pod Adresem
P.P.H.U DaReni Renata Szulc
UL.KOMANDOSÓW 10
94-233 ŁÓDŹ


Poniedziałek - Piątek
8.00 - 17.00
Sobota-Niedziela
Nieczynne

III. CZAS DOSTAWY

1. Wszystkie sprzedawane towary staramy się Państwu dostarczyć jak najszybciej. Firany zarówno gotowe jak i wymagające szycia są wysyłane w ciągu 3 do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty, lub od zamówienia jeżeli ma być płatność przy odbiorze. W okresie wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia ze względu na czas urlopowy czas realizacji może wynieść 10 dni roboczych. W okresie przedświątecznym termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni ( okres przed świętami od 15 listopada do 24 grudnia oraz od 20 Marca do 30 kwietnia ).

 

2. Poczta Polska wszystkie paczki wysyłamy Priorytetem.

 


IV. Potwierdzenie Zakupu
1. Do każdego zakupionego towaru otrzymają Państwo paragon.
2. Wystawiamy również faktury VAT. Potrzebę faktury najlepiej zgłosić w chwili zamówienia, lub najpóźniej przed wysłaniem towaru.


V. Pranie

Pranie firan sznurkowych powinno być wykonywane w worku do prania firan, wtedy firany nie będą się plątały. Wszystkie sprzedawane firany i panele można prać w pralce w temperaturze do 40 C. Z paneli wyciąga się obciążniki i wieszaki przed praniem. Nie wolno prać firan białych i kolorowych razem. Firany zawierające dwa kolory trzeba każdy z kolorów prać oddzielnie.

VI. Skracanie Firan, Paneli i Zasłon

1. Skracanie firan i zasłon zawsze jest od góry, jeżeli jest wzór to wzór u góry zostanie obcięty i ponownie zostanie obszyta dekoracja.

2. Jezeli firana balkonowa ma wzory które się schodzą, to najlepiej skrócić obie firany o taką samą wysokość aby wzory do siebie pasowały.

 

VII. Kolorystyka i gatunki tkanin.

1. Kolor firany może odbiegać od widocznego na monitorze komputera, każdy monitor może inaczej wyświetlać kolory i ich odcienie.
2. W przypadku realizacji zamówień szytych na indywidualne rozmiary, w razie wątpliwości co do odcienia koloru i rodzaju tkaniny, można zamówić wysłanie próbek materiału. Koszt wysłania do 5 próbek tkaniny na terenie polski 15 PLN, przy wpłacie na konto. Ma to na celu uniknięcia reklamacji i nieporozumień, przypominamy że zgodnie z ustawą o zwrotach produkty uszyte na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom.
3 W przypadku domawiania firan firan o tej samej nazwie w późniejszym terminie nie gwarantujemy identycznego odcienia tkaniny oraz dodatków. Różnić może się również nieco grubość tkaniny i jej faktura. Różnić się może też rodzaj taśmy marszczącej. Wynika to z różnic z dostarczanych z fabryk tkanin, lamówek i taśm firanowych w różnych terminach. Aby otrzymać identyczna firanę należy w momencie składania zamówienia poinformować o tym fakcie oraz odesłać posiadana firanę i dopiero wtedy możemy potwierdzić czy obecnie posiadamy identyczne półfabrykaty niezbędne do uszycia firany.

 

VIII. Rozmiary

Rozmiar firany jest podawany przed zmarszczeniem jeżeli nie jest napisane inaczej. Wysokość podawana jest zawsze w najdłuższym miejscu.
Wysokość może się różnić do 2 % od podanej w opisie
Szerokość może się różnić do 5 % od podanej w opisie

 

IX. Reklamacje
1. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia najlepiej w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
2. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zakupów jako osoba fizyczna dokonanych przez internet mają Państwo prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru ( przepis ten nie obowiązuje w przypadku zakupu przez firmę na fakturę, towaru który jest związany z działalnością firmy ). Państwo wysyłacie towar na Wasz koszt podając jednocześnie nr konta na które ma zostać przelana należność za ten towar ( numer konta należy podać e-mailem lub na formularzu Odstąpienia od Umowy Zawartej na odległość ). Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu jej stanu, należność będzie przelana w ciągu maksymalnie 14 dni, zwrotów pieniędzy dokonujemy przelewem na konto bankowe podane przez klienta. Zwrotom nie podlegają firany poplamione, pobrudzone przez klienta i posiadające zapach na skutek palenia tytoniu przez klienta ( np po praniu lub po tytoniu ). Zwrotom nie podlegają firany i zasłony szyte na wymiar klienta, inny niż dostępny w ofercie. Zwrotom nie podlegają również firany uszyte na prośbę klienta z innego materiału niż podany w ofercie lub w innym kolorze niż podany w ofercie.

 1. Prawa autorskie:
  1. Opisy oraz zdjęcia przedstawione w sklepie są naszego autorstwa bądź posiadamy do nich prawa, kopiowanie w.wym według ustawy o prawach autorskich (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost. : Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170), kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Prosimy o przestrzeganie niniejszej zasady.
  2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych